Cymraeg | English

Prosiect Troseddau Casineb mewn Ysgolion Llywodraeth Cymru: cadwch eich lle yn yr hyfforddiant P4C

Gall ysgolion yng Nghymru sy’n cymryd rhan ym Mhrosiect Troseddau Casineb mewn Ysgolion Llywodraeth Cymru gadw lle ar gyrsiau P4C Lefel 1 SAPERE ar y dudalen hon.

Ewch yn syth i’r wybodaeth am gadw lle

Mae SAPERE yn cyfrannu at y prosiect partneriaeth hwn drwy hyfforddi athrawon yn addysgeg P4C. Gall yr athrawon fynd ati i’w defnyddio wedi hynny i annog myfyrwyr i gynnal trafodaeth ystyrlon am wahaniaethu a throseddau casineb. Bydd yr hyfforddiant yn cynnig addysgeg i athrawon fydd yn cael effaith sy’n para ar y bobl ifanc o dan eu gofal ac ar eu dull addysgu.

Hyfforddiant arbenigol yw hwn, o dan arweiniad hyfforddwyr achrededig, ac mae wedi’i gomisiynu gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ar ran Llywodraeth Cymru. 

Cyflwynir y cyrsiau ar Zoom mewn tri modiwl pedair awr o hyd ar yr un diwrnod dros gyfnod o dair wythnos.

Ariennir yr hyfforddiant gan Lywodraeth Cymru ac ni chodir ffi ar ysgolion am y cyrsiau.

Amseroedd cyrsiau

 Diwrnod  Dyddiadau  Amser  ID y cwrs
 Dydd Llun  27.09.21, 04.10.21, 11.10.21  12.30pm-4.30pm   4553
 Dydd Mawrth  28.09.21, 05.10.21, 12.10.21*  1pm-5pm  4557 (i siaradwyr Cymraeg)
 Dydd Mawrth  28.09.21, 05.10.21, 12.10.21  1pm-5pm  4561
 Dydd Iau  30.09.21, 07.10.21, 14.10.21  12.30pm-4.30pm   4565
 Dydd Mawrth   02.11.21, 09.11.21, 16.11.21  12.30pm-4.30pm  4656, 4664
 Dydd Iau  04.11.21, 11.11.21, 18.11.21*  12.30pm-4.30pm  4668 (i siaradwyr Cymraeg)
 Dydd Iau  04.11.21, 11.11.21, 18.11.21  12.30pm-4.30pm  4750
 Dydd Llun   22.11.21, 29.11.21, 06.12.21  12.30pm-4.30pm  4673
 Dydd Mawrth  23.11.21, 30.11.21, 07.12.21*  12.30pm-4.30pm  4677 (i siaradwyr Cymraeg)
 Dydd Iau  25.11.21, 02.12.21, 09.12.21*  12.30pm-4.30pm  4822  (i siaradwyr Cymraeg)
 Dydd Iau  25.11.21, 02.12.21, 09.12.21  12.30pm-4.30pm  4681, 4754
 Dydd Llun  10.01.22, 17.01.22, 24.01.22  12.30pm-4.30pm  4685
 Dydd Mawrth  11.01.22, 18.01.22, 25.01.22*  12.30pm-4.30pm  4689 (i siaradwyr Cymraeg)
 Dydd Iau  13.01.22, 20.01.22, 27.01.22  12.30pm-4.30pm  4693, 4758
 Dydd Llun  31.01.22, 07.02.22, 14.02.22  12.30pm-4.30pm  4697
 Dydd Mawrth  01.02.22, 08.02.22, 15.02.22  12.30pm-4.30pm  4701, 4762
 Dydd Iau  03.02.22, 10.03.22, 17.03.22*  12.30pm-4.30pm  4766  (i siaradwyr Cymraeg)
 Dydd Iau  03.02.22, 10.03.22, 17.03.22  12.30pm-4.30pm  4708
 Dydd Llun  28.02.22, 07.03.22, 14.03.22  12.30pm-4.30pm  4712
 Dydd Mawrth  01.03.22, 08.03.22, 15.03.22*  12.30pm-4.30pm  4720 (i siaradwyr Cymraeg)
 Dydd Iau  03.03.22, 10.03.22, 17.03.22  12.30pm-4.30pm  4716

*Mae cyrsiau mewn print trwm ar gyfer siaradwyr Cymraeg yn unig. Cyflwynir yr hyfforddiant yn Saesneg gan un o’n hyfforddwyr Saesneg ei iaith, a bydd y trafodaethau mewn grwpiau bach yn cael eu cynnal yn Gymraeg. Bydd cyfieithydd ar y pryd wrth law i gyfieithu cyfraniadau a wneir yn Gymraeg er budd yr hyfforddwr. .

Rhagor o wybodaeth am P4C

Rhagor o wybodaeth am brosiect Troseddau Casineb mewn Ysgolion

Ydw i’n gymwys?

Dim ond ysgolion a gynhelir yng Nghymru ac sy’n cymryd rhan yn y prosiect hwn sy’n cael mynd ar y cyrsiau hyn. Gallwch edrych i weld a yw eich ysgol yn cymryd rhan. Gellir cadw lleoedd ar gyfer athrawon ym Mlynyddoedd 5, 6, 7 ac 8.

Os nad ydych yn gymwys ar gyfer y Prosiect Troseddau Casineb mewn Ysgolion, edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau amgen P4C Lefel Sylfaen 1.

Sut ydw i’n cadw lle?

Defnyddiwch y botymau Cadw Lle glas isod i gadw eich lle.

 • nodwch enw eich ysgol fel y mae wedi’i rhestru yma er mwyn i ni allu nodi eich ysgol yn gywir yn ein cofnodion.
 • pan ofynnir i chi, dewiswch opsiwn talu ‘gofyn am anfoneb’ (request invoice) i gadw eich lle – ni chewch eich anfonebu, ond bydd hyn yn sicrhau eich lle.

Welsh Government Hate Crime in Schools Project: book your P4C training here

Welsh schools taking part in the Welsh Government’s Hate Crime in Schools Project can book SAPERE P4C Level 1 courses on this page.

Go straight to booking information

SAPERE's contribution to this partnership project is to train teachers in the pedagogy of P4C, which can then be used to engage students in meaningful dialogue about discrimination and hate crime. The training will provide teachers with a pedagogy that will have a lasting impact on the young people for whom they have responsibility and on their own teaching.

This is specialised training, led by accredited trainers, and commissioned by the Welsh Local Government Association on behalf of the Welsh Government. 

Courses are delivered via Zoom in three four-hour modules on the same day over three weeks. 

This training is funded by the Welsh Government and no course fee is payable by schools.

Course times

 Day  Dates Time Course ID
 Mondays  27.09.21, 04.10.21, 11.10.21  12.30pm-4.30pm   4553
 Tuesdays  28.09.21, 05.10.21, 12.10.21*  1pm-5pm  4557 (for Welsh speakers)
 Tuesdays  28.09.21, 05.10.21, 12.10.21  1pm-5pm  4561
 Thursdays  30.09.21, 07.10.21, 14.10.21  12.30pm-4.30pm   4565
 Tuesdays   02.11.21, 09.11.21, 16.11.21  12.30pm-4.30pm  4656, 4664
 Thursdays  04.11.21, 11.11.21, 18.11.21*  12.30pm-4.30pm  4668 (for Welsh speakers)
  Thursdays  04.11.21, 11.11.21, 18.11.21  12.30pm-4.30pm  4750
 Mondays   22.11.21, 29.11.21, 06.12.21  12.30pm-4.30pm  4673
 Tuesdays  23.11.21, 30.11.21, 07.12.21*  12.30pm-4.30pm  4677 (for Welsh speakers)
 Thursdays  25.11.21, 02.12.21, 09.12.21*  12.30pm-4.30pm  4822 (for Welsh speakers)
 Thursdays  25.11.21, 02.12.21, 09.12.21  12.30pm-4.30pm  4681, 4754
 Mondays  10.01.22, 17.01.22, 24.01.22  12.30pm-4.30pm  4685
 Tuesdays  11.01.22, 18.01.22, 25.01.22*  12.30pm-4.30pm  4689 (for Welsh speakers)
 Thursdays  13.01.22, 20.01.22, 27.01.22  12.30pm-4.30pm  4693,4758
 Mondays  31.01.22, 07.02.22, 14.02.22  12.30pm-4.30pm  4697
 Tuesdays  01.02.22, 08.02.22, 15.02.22  12.30pm-4.30pm  4701, 4762
 Thursdays  03.02.22, 10.03.22, 17.03.22*  12.30pm-4.30pm  4766 (for Welsh speakers)
 Thursdays  03.02.22, 10.02.22, 17.02.22  12.30pm-4.30pm  4708
 Mondays  28.02.22, 07.03.22, 14.03.22  12.30pm-4.30pm  4712
 Tuesdays  01.03.22, 08.03.22, 15.03.22*  12.30pm-4.30pm  4720 (for Welsh speakers)
 Thursdays  03.03.22, 10.03.22, 17.03.22  12.30pm-4.30pm  4716

*Courses in bold are for Welsh speakers only. The training will be delivered in English by one of our English-speaking trainers, with discussions during break-out sessions conducted in Welsh. A translator will translate contributions in Welsh into English for the benefit of the trainer.

Find out more about P4C

Find out more about the Hate Crime in Schools project

Am I eligible?

These courses are only open to Welsh maintained schools which are taking part in this project. You can check your school is taking part. Places can be booked for teachers in Years 5, 6, 7 and 8.

If you are not eligible for the Hate Crime in Schools Project, please see our P4C Foundation Level 1 course listing for alternative courses.

How do I book my place?

  Use the blue Book buttons below to book your place.

  • please enter your school name as it is listed here so that we can identify your school correctly in our records
  • when prompted, please choose the ‘request invoice’ payment option to complete your booking – you will not be invoiced but this will secure your place
  DateLocationTypeCourse IDPlacesCost 
  27/09/2021 - 11/10/2021 Online


  SAPERE Level 1 Wales online course (English language)45531
  Online
  £0.00
  Book
  28/09/2021 - 12/10/2021 Online


  SAPERE Level 1 Wales online course (Welsh language)455713
  Online
  £0.00
  Book
  28/09/2021 - 12/10/2021 Online


  SAPERE Level 1 Wales online course (English language)45618
  Online
  £0.00
  Book
  30/09/2021 - 14/10/2021 Online


  SAPERE Level 1 Wales online course (English language)45652
  Online
  £0.00
  Book
  02/11/2021 - 16/11/2021 Online


  SAPERE Level 1 Wales online course (English language)46567
  Online
  £0.00
  Book
  02/11/2021 - 16/11/2021 Online


  SAPERE Level 1 Wales online course (English language)466415
  Online
  £0.00
  Book
  04/11/2021 - 19/11/2021 Online


  SAPERE Level 1 Wales online course (Welsh language)46688
  Online
  £0.00
  Book
  04/11/2021 - 18/11/2021 Online


  SAPERE Level 1 Wales online course (English language)475014
  Online
  £0.00
  Book
  22/11/2021 - 06/12/2021 Online


  SAPERE Level 1 Wales online course (English language)467314
  Online
  £0.00
  Book
  23/11/2021 - 07/12/2021 Online


  SAPERE Level 1 Wales online course (Welsh language)467714
  Online
  £0.00
  Book
  25/11/2021 - 09/12/2021 Online


  SAPERE Level 1 Wales online course (English language)468116
  Online
  £0.00
  Book
  25/11/2021 - 09/12/2021 Online


  SAPERE Level 1 Wales online course (English language)475415
  Online
  £0.00
  Book
  25/11/2021 - 09/12/2021 Online


  SAPERE Level 1 Wales online course (Welsh language)482216
  Online
  £0.00
  Book
  10/01/2022 - 24/01/2022 Online


  SAPERE Level 1 Wales online course (English language)468514
  Online
  £0.00
  Book
  11/01/2022 - 25/01/2022 Online


  SAPERE Level 1 Wales online course (Welsh language)468916
  Online
  £0.00
  Book
  13/01/2022 - 27/01/2022 Online


  SAPERE Level 1 Wales online course (English language)469316
  Online
  £0.00
  Book
  13/01/2022 - 27/01/2022 Online


  SAPERE Level 1 Wales online course (English language)475816
  Online
  £0.00
  Book
  31/01/2022 - 14/02/2022 Online


  SAPERE Level 1 Wales online course (English language)469716
  Online
  £0.00
  Book
  01/02/2022 - 15/02/2022 Online


  SAPERE Level 1 Wales online course (English language)470116
  Online
  £0.00
  Book
  01/02/2022 - 15/02/2022 Online


  SAPERE Level 1 Wales online course (English language)476216
  Online
  £0.00
  Book
  03/02/2022 - 17/02/2022 Online


  SAPERE Level 1 Wales online course (Welsh language)476616
  Online
  £0.00
  Book
  03/02/2022 - 17/02/2022 Online


  SAPERE Level 1 Wales online course (English language)470816
  Online
  £0.00
  Book
  28/02/2022 - 14/03/2022 Online


  SAPERE Level 1 Wales online course (English language)471216
  Online
  £0.00
  Book
  01/03/2022 - 15/03/2022 Online


  SAPERE Level 1 Wales online course (Welsh language)472016
  Online
  £0.00
  Book
  03/03/2022 - 17/03/2022 Online


  SAPERE Level 1 Wales online course (English language)471615
  Online
  £0.00
  Book