Cymraeg | English

Prosiect Troseddau Casineb mewn Ysgolion Llywodraeth Cymru: cadwch eich lle yn yr hyfforddiant P4C

Gall ysgolion yng Nghymru sy’n cymryd rhan ym Mhrosiect Troseddau Casineb mewn Ysgolion Llywodraeth Cymru gadw lle ar gyrsiau P4C Lefel 1 SAPERE ar y dudalen hon.

Ewch yn syth i’r wybodaeth am gadw lle

Mae SAPERE yn cyfrannu at y prosiect partneriaeth hwn drwy hyfforddi athrawon yn addysgeg P4C. Gall yr athrawon fynd ati i’w defnyddio wedi hynny i annog myfyrwyr i gynnal trafodaeth ystyrlon am wahaniaethu a throseddau casineb. Bydd yr hyfforddiant yn cynnig addysgeg i athrawon fydd yn cael effaith sy’n para ar y bobl ifanc o dan eu gofal ac ar eu dull addysgu.

Hyfforddiant arbenigol yw hwn, o dan arweiniad hyfforddwyr achrededig, ac mae wedi’i gomisiynu gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ar ran Llywodraeth Cymru. 

Cyflwynir y cyrsiau ar Zoom mewn tri modiwl pedair awr o hyd ar yr un diwrnod dros gyfnod o dair wythnos.

Ariennir yr hyfforddiant gan Lywodraeth Cymru ac ni chodir ffi ar ysgolion am y cyrsiau.

Amseroedd cyrsiau

Dydd Llun 22.06.21, 29.06.21, 06.07.21* 1pm-5pm 4529
Dydd Lau 24.06.21, 01.07.21, 08.07.21 12.30pm-4.30pm 4533
Dydd Llun 06.09.21, 13.09.21, 20.09.21 1.30pm-5.30pm 4537
Dydd Mawrth 07.09.21, 14.09.21, 21.09.21 1pm-5pm 4541
Dydd Lau 09.09.21, 16.09.21, 23.09.21 12.30pm-4.30pm 4545
Dydd Lau 09.09.21, 16.09.21, 23.09.21* 12.30pm-4.30pm 4549
Dydd Llun 27.09.21, 04.10.21, 11.04.21 12.30pm-4.30pm  4553
Dydd Mawrth 28.09.21, 05.10.21, 12.10.21* 1pm-5pm 4557
Dydd Mawrth 28.09.21, 05.10.21, 12.10.21 1pm-5pm 4561
Dydd Lau 30.09.21, 07.10.21, 14.10.21 12.30pm-4.30pm  4565
Dydd Lau 30.09.21, 07.10.21, 14.10.21 12.30pm-4.30pm 4569

*Mae cyrsiau mewn print trwm ar gyfer siaradwyr Cymraeg yn unig.. Cyflwynir yr hyfforddiant yn Saesneg gan un o’n hyfforddwyr Saesneg ei iaith, a bydd y trafodaethau mewn grwpiau bach yn cael eu cynnal yn Gymraeg. Bydd cyfieithydd ar y pryd wrth law i gyfieithu cyfraniadau a wneir yn Gymraeg er budd yr hyfforddwr. .

Rhagor o wybodaeth am P4C

Rhagor o wybodaeth am brosiect Troseddau Casineb mewn Ysgolion

Ydw i’n gymwys?

Dim ond ysgolion a gynhelir yng Nghymru ac sy’n cymryd rhan yn y prosiect hwn sy’n cael mynd ar y cyrsiau hyn. Gallwch edrych i weld a yw eich ysgol yn cymryd rhan. Gellir cadw lleoedd ar gyfer athrawon ym Mlynyddoedd 5, 6, 7 ac 8.

Os nad ydych yn gymwys ar gyfer y Prosiect Troseddau Casineb mewn Ysgolion, edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau amgen P4C Lefel Sylfaen 1.

Sut ydw i’n cadw lle?

Defnyddiwch y botymau Cadw Lle glas isod i gadw eich lle.

 • nodwch enw eich ysgol fel y mae wedi’i rhestru yma er mwyn i ni allu nodi eich ysgol yn gywir yn ein cofnodion.
 • pan ofynnir i chi, dewiswch opsiwn talu ‘gofyn am anfoneb’ (request invoice) i gadw eich lle – ni chewch eich anfonebu, ond bydd hyn yn sicrhau eich lle.

Welsh Government Hate Crime in Schools Project: book your P4C training here

Welsh schools taking part in the Welsh Government’s Hate Crime in Schools Project can book SAPERE P4C Level 1 courses on this page.

Go straight to booking information

SAPERE's contribution to this partnership project is to train teachers in the pedagogy of P4C, which can then be used to engage students in meaningful dialogue about discrimination and hate crime. The training will provide teachers with a pedagogy that will have a lasting impact on the young people for whom they have responsibility and on their own teaching.

This is specialised training, led by accredited trainers, and commissioned by the Welsh Local Government Association on behalf of the Welsh Government. 

Courses are delivered via Zoom in three four-hour modules on the same day over three weeks. 

This training is funded by the Welsh Government and no course fee is payable by schools.

Course times

Day Time Course ID
Mondays 22.06.21, 29.06.21, 06.07.21* 1pm-5pm 4529
Thursdays 24.06.21, 01.07.21, 08.07.21 12.30pm-4.30pm 4533
Mondays 06.09.21, 13.09.21, 20.09.21 1.30pm-5.30pm 4537
Tuesdays 07.09.21, 14.09.21, 21.09.21 1pm-5pm 4541
Thursdays 09.09.21, 16.09.21, 23.09.21 12.30pm-4.30pm 4545
Thursdays 09.09.21, 16.09.21, 23.09.21* 12.30pm-4.30pm 4549
Mondays 27.09.21, 04.10.21, 11.04.21 12.30pm-4.30pm  4553
Tuesdays 28.09.21, 05.10.21, 12.10.21* 1pm-5pm 4557
Tuesdays 28.09.21, 05.10.21, 12.10.21 1pm-5pm 4561
Thursdays 30.09.21, 07.10.21, 14.10.21 12.30pm-4.30pm  4565
Thursdays 30.09.21, 07.10.21, 14.10.21 12.30pm-4.30pm 4569

*Courses in bold are for Welsh speakers only. The training will be delivered in English by one of our English-speaking trainers, with discussions during break-out sessions conducted in Welsh. A translator will translate contributions in Welsh into English for the benefit of the trainer.

Find out more about P4C

Find out more about the Hate Crime in Schools project

Am I eligible?

These courses are only open to Welsh maintained schools which are taking part in this project. You can check your school is taking part. Places can be booked for teachers in Years 5, 6, 7 and 8.

If you are not eligible for the Hate Crime in Schools Project, please see our P4C Foundation Level 1 course listing for alternative courses.

How do I book my place?

  Use the blue Book buttons below to book your place.

  • please enter your school name as it is listed here so that we can identify your school correctly in our records
  • when prompted, please choose the ‘request invoice’ payment option to complete your booking – you will not be invoiced but this will secure your place
  DateLocationTypeCourse IDPlacesCost 
  24/06/2021 - 08/07/2021 Online


  SAPERE Level 1 Wales online course (English language)45334
  Online
  £0.00
  Book
  06/09/2021 - 20/09/2021 Online


  SAPERE Level 1 Wales online course (English language)453716
  Online
  £0.00
  Book
  07/09/2021 - 21/09/2021 Online


  SAPERE Level 1 Wales online course (English language)454116
  Online
  £0.00
  Book
  09/09/2021 - 11/09/2021 Online


  SAPERE Level 1 Wales online course (Welsh language)454916
  Online
  £0.00
  Book
  09/09/2021 - 23/09/2021 Online


  SAPERE Level 1 Wales online course (English language)454515
  Online
  £0.00
  Book
  27/09/2021 - 11/10/2021 Online


  SAPERE Level 1 Wales online course (English language)455315
  Online
  £0.00
  Book
  28/09/2021 - 30/09/2021 Online


  SAPERE Level 1 Wales online course (Welsh language)455716
  Online
  £0.00
  Book
  28/09/2021 - 12/10/2021 Online


  SAPERE Level 1 Wales online course (English language)456114
  Online
  £0.00
  Book
  30/09/2021 - 14/10/2021 Online


  SAPERE Level 1 Wales online course (English language)456516
  Online
  £0.00
  Book
  30/09/2021 - 14/10/2021 Online


  SAPERE Level 1 Wales online course (English language)456916
  Online
  £0.00
  Book