Cymraeg | English

Prosiect Troseddau Casineb mewn Ysgolion Llywodraeth Cymru: cadwch eich lle yn yr hyfforddiant P4C

Gall ysgolion yng Nghymru sy’n cymryd rhan ym Mhrosiect Troseddau Casineb mewn Ysgolion Llywodraeth Cymru gadw lle ar gyrsiau P4C Lefel 1 SAPERE ar y dudalen hon.

Cyn bo hir, bydd dyddiadau'r rownd nesaf o gyrsiau yn cael eu hychwanegu at y dudalen hon.

Ewch yn syth i’r wybodaeth am gadw lle

Mae SAPERE yn cyfrannu at y prosiect partneriaeth hwn drwy hyfforddi athrawon yn addysgeg P4C. Gall yr athrawon fynd ati i’w defnyddio wedi hynny i annog myfyrwyr i gynnal trafodaeth ystyrlon am wahaniaethu a throseddau casineb. Bydd yr hyfforddiant yn cynnig addysgeg i athrawon fydd yn cael effaith sy’n para ar y bobl ifanc o dan eu gofal ac ar eu dull addysgu.

Hyfforddiant arbenigol yw hwn, o dan arweiniad hyfforddwyr achrededig, ac mae wedi’i gomisiynu gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ar ran Llywodraeth Cymru. 

Cyflwynir y cyrsiau ar Zoom mewn tri modiwl pedair awr o hyd ar yr un diwrnod dros gyfnod o dair wythnos. Cynhelir pob modiwl rhwng 1 a 5 o’r gloch, ar wahân i’r rhai ar ddydd Gwener, a gynhelir rhwng 11 a 3 o’r gloch.

Ariennir yr hyfforddiant gan Lywodraeth Cymru ac ni chodir ffi ar ysgolion am y cyrsiau.

Rhagor o wybodaeth am P4C

Rhagor o wybodaeth am brosiect Troseddau Casineb mewn Ysgolion

Ydw i’n gymwys?

Dim ond ysgolion a gynhelir yng Nghymru ac sy’n cymryd rhan yn y prosiect hwn sy’n cael mynd ar y cyrsiau hyn. Gallwch edrych i weld a yw eich ysgol yn cymryd rhan. Gellir cadw lleoedd ar gyfer:

 • athrawon a chynorthwywyr addysgu ym Mlynyddoedd 5, 6, 7 ac 8
 • aelodau staff allweddol eraill yr ysgol, fel goruchwylwyr amser egwyl

Os nad ydych yn gymwys ar gyfer y Prosiect Troseddau Casineb mewn Ysgolion, edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau amgen P4C Lefel Sylfaen 1.

Sut ydw i’n cadw lle?

Defnyddiwch y botymau Cadw Lle glas isod i gadw eich lle.

 • nodwch enw eich ysgol fel y mae wedi’i rhestru yma er mwyn i ni allu nodi eich ysgol yn gywir yn ein cofnodion.
 • pan ofynnir i chi, dewiswch opsiwn talu ‘gofyn am anfoneb’ (request invoice) i gadw eich lle – ni chewch eich anfonebu, ond bydd hyn yn sicrhau eich lle.

Os cewch unrhyw broblemau wrth gadw lle, ebostiwch enquiries@sapere.org.uk neu ffoniwch 01865 408333.

Cyn bo hir, bydd dyddiadau'r rownd nesaf o gyrsiau yn cael eu hychwanegu at y dudalen hon.


Welsh Government Hate Crime in Schools Project: book your P4C training here

Welsh schools taking part in the Welsh Government’s Hate Crime in Schools Project can book SAPERE P4C Level 1 courses on this page.

Dates of the next round of courses will be added to this page shortly.

Go straight to booking information

SAPERE's contribution to this partnership project is to train teachers in the pedagogy of P4C, which can then be used to engage students in meaningful dialogue about discrimination and hate crime. The training will provide teachers with a pedagogy that will have a lasting impact on the young people for whom they have responsibility and on their own teaching.

This is specialised training, led by accredited trainers, and commissioned by the Welsh Local Government Association on behalf of the Welsh Government. 

Courses are delivered via Zoom in three four-hour modules on the same day over three weeks. All modules run from 1pm to 5pm, except for courses on Fridays, which run from 11am to 3pm.

This training is funded by the Welsh Government and no course fee is payable by schools.

Find out more about P4C

Find out more about the Hate Crime in Schools project

Am I eligible?

These courses are only open to Welsh maintained schools which are taking part in this project. You can check your school is taking part. Places can be booked for:

 • teachers and teaching assistants in Years 5, 6, 7 and 8
 • other key members of school staff, such as break time supervisors

If you are not eligible for the Hate Crime in Schools Project, please see our P4C Foundation Level 1 course listing for alternative courses.

How do I book my place?

  Use the blue Book buttons below to book your place.

  • please enter your school name as it is listed here so that we can identify your school correctly in our records
  • when prompted, please choose the ‘request invoice’ payment option to complete your booking – you will not be invoiced but this will secure your place

  If you experience any problems during booking, please email enquiries@sapere.org.uk or call us on 01865 408333.

  Dates of the next round of courses will be added to this page shortly.