Cymraeg | English

UPDATE: We are currently experiencing an issue with online booking. To book a course, please call 01865 408333 or email enquiries@sapere.org.uk. We are working to fix the issue as soon as possible.

Prosiect Troseddau Casineb mewn Ysgolion Llywodraeth Cymru: cadwch eich lle yn yr hyfforddiant P4C

Gall ysgolion yng Nghymru sy’n cymryd rhan ym Mhrosiect Troseddau Casineb mewn Ysgolion Llywodraeth Cymru gadw lle ar gyrsiau P4C Lefel 1 SAPERE ar y dudalen hon.

Ewch yn syth i’r wybodaeth am gadw lle

Mae SAPERE yn cyfrannu at y prosiect partneriaeth hwn drwy hyfforddi athrawon yn addysgeg P4C. Gall yr athrawon fynd ati i’w defnyddio wedi hynny i annog myfyrwyr i gynnal trafodaeth ystyrlon am wahaniaethu a throseddau casineb. Bydd yr hyfforddiant yn cynnig addysgeg i athrawon fydd yn cael effaith sy’n para ar y bobl ifanc o dan eu gofal ac ar eu dull addysgu.

Hyfforddiant arbenigol yw hwn, o dan arweiniad hyfforddwyr achrededig, ac mae wedi’i gomisiynu gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ar ran Llywodraeth Cymru. 

Cyflwynir y cyrsiau ar Zoom mewn tri modiwl pedair awr o hyd ar yr un diwrnod dros gyfnod o dair wythnos.

Ariennir yr hyfforddiant gan Lywodraeth Cymru ac ni chodir ffi ar ysgolion am y cyrsiau.

Amseroedd cyrsiau

*Mae cyrsiau mewn print trwm ar gyfer siaradwyr Cymraeg yn unig. Cyflwynir yr hyfforddiant yn Saesneg gan un o’n hyfforddwyr Saesneg ei iaith, a bydd y trafodaethau mewn grwpiau bach yn cael eu cynnal yn Gymraeg. Bydd cyfieithydd ar y pryd wrth law i gyfieithu cyfraniadau a wneir yn Gymraeg er budd yr hyfforddwr.

 Diwrnod  Dyddiadau  Amser  ID y cwrs
 Dydd Llun  10.01.22, 17.01.22, 24.01.22  12.30pm-4.30pm  4685
 Dydd Iau  13.01.22, 20.01.22, 27.01.22  12.30pm-4.30pm  4693, 4758
 Dydd Llun  31.01.22, 07.02.22, 14.02.22  12.30pm-4.30pm  4697
 Dydd Mawrth  01.02.22, 08.02.22, 15.02.22  12.30pm-4.30pm  4701, 4762
 Dydd Iau  03.02.22, 10.03.22, 17.03.22*  12.30pm-4.30pm  4766  (i siaradwyr Cymraeg)
 Dydd Iau  03.02.22, 10.03.22, 17.03.22  12.30pm-4.30pm  4708
 Dydd Iau  24.02.22, 03.03.22, 10.03.22  12.30pm-4.30pm  4968
 Dydd Mawrth  01.03.22, 08.03.22, 15.03.22*  12.30pm-4.30pm  4720 (i siaradwyr Cymraeg)
 Dydd Iau  03.03.22, 10.03.22, 17.03.22  12.30pm-4.30pm  4716

Rhagor o wybodaeth am P4C

Rhagor o wybodaeth am brosiect Troseddau Casineb mewn Ysgolion

Ydw i’n gymwys?

Dim ond ysgolion a gynhelir yng Nghymru ac sy’n cymryd rhan yn y prosiect hwn sy’n cael mynd ar y cyrsiau hyn. Gallwch edrych i weld a yw eich ysgol yn cymryd rhan. Gellir cadw lleoedd ar gyfer athrawon ym Mlynyddoedd 5, 6, 7 ac 8.

Os nad ydych yn gymwys ar gyfer y Prosiect Troseddau Casineb mewn Ysgolion, edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau amgen P4C Lefel Sylfaen 1.

Sut ydw i’n cadw lle?

Defnyddiwch y botymau Cadw Lle glas isod i gadw eich lle.

 • nodwch enw eich ysgol fel y mae wedi’i rhestru yma er mwyn i ni allu nodi eich ysgol yn gywir yn ein cofnodion.
 • pan ofynnir i chi, dewiswch opsiwn talu ‘gofyn am anfoneb’ (request invoice) i gadw eich lle – ni chewch eich anfonebu, ond bydd hyn yn sicrhau eich lle.

Welsh Government Hate Crime in Schools Project: book your P4C training here

Welsh schools taking part in the Welsh Government’s Hate Crime in Schools Project can book SAPERE P4C Level 1 courses on this page.

Go straight to booking information

SAPERE's contribution to this partnership project is to train teachers in the pedagogy of P4C, which can then be used to engage students in meaningful dialogue about discrimination and hate crime. The training will provide teachers with a pedagogy that will have a lasting impact on the young people for whom they have responsibility and on their own teaching.

This is specialised training, led by accredited trainers, and commissioned by the Welsh Local Government Association on behalf of the Welsh Government. 

Courses are delivered via Zoom in three four-hour modules on the same day over three weeks. 

This training is funded by the Welsh Government and no course fee is payable by schools.

Course times

*Courses in bold are for Welsh speakers only. The training will be delivered in English by one of our English-speaking trainers, with discussions during break-out sessions conducted in Welsh. A translator will translate contributions in Welsh into English for the benefit of the trainer.

 Day  Dates Time Course ID
 Mondays  10.01.22, 17.01.22, 24.01.22  12.30pm-4.30pm  4685
 Thursdays  13.01.22, 20.01.22, 27.01.22  12.30pm-4.30pm  4693,4758
 Mondays  31.01.22, 07.02.22, 14.02.22  12.30pm-4.30pm  4697
 Tuesdays  01.02.22, 08.02.22, 15.02.22  12.30pm-4.30pm  4701, 4762
 Thursdays  03.02.22, 10.03.22, 17.03.22*  12.30pm-4.30pm  4766 (for Welsh speakers)
 Thursdays  03.02.22, 10.02.22, 17.02.22  12.30pm-4.30pm  4708
 Thursdays  24.02.22, 03.03.22, 10.03.22  12.30pm-4.30pm  4968
 Tuesdays  01.03.22, 08.03.22, 15.03.22*  12.30pm-4.30pm  4720 (for Welsh speakers)
 Thursdays  03.03.22, 10.03.22, 17.03.22  12.30pm-4.30pm  4716

Find out more about P4C

Find out more about the Hate Crime in Schools project

Am I eligible?

These courses are only open to Welsh maintained schools which are taking part in this project. You can check your school is taking part. Places can be booked for teachers in Years 5, 6, 7 and 8.

If you are not eligible for the Hate Crime in Schools Project, please see our P4C Foundation Level 1 course listing for alternative courses.

How do I book my place?

  Use the blue Book buttons below to book your place.

  • please enter your school name as it is listed here so that we can identify your school correctly in our records
  • when prompted, please choose the ‘request invoice’ payment option to complete your booking – you will not be invoiced but this will secure your place

  Please note

  Mae'r cyrsiau a restrir fel (Welsh language) ar gyfer siaradwyr Cymraeg yn unig. Bydd yr hyfforddiant yn cael ei ddarparu yn Saesneg gan un o'n hyfforddwyr Saesneg eu hiaith, a chynhelir trafodaethau grwp bach yn Gymraeg. Bydd cyfieithydd ar gael i gyfieithu cyfraniadau a wneir yn Gymraeg er budd yr hyfforddwr.

  Courses listed as (Welsh language) are for Welsh speakers only. The training will be delivered in English by one of our English speaking trainers, and small group discussions will be conducted in Welsh. An interpreter will be on hand to translate contributions made in Welsh for the benefit of the trainer.

  UPDATE: We are currently experiencing an issue with online booking. To book a course, please call 01865 408333 or email enquiries@sapere.org.uk. Do not use the blue buttons below. We are working to fix the issue as soon as possible.

  DateLocationTypeCourse IDPlacesCost 
  10/01/2022 - 24/01/2022 Online


  SAPERE Level 1 Wales online course (English language)46856
  Online
  £0.00
  Book
  13/01/2022 - 27/01/2022 Online


  SAPERE Level 1 Wales online course (English language)46937
  Online
  £0.00
  Book
  13/01/2022 - 27/01/2022 Online


  SAPERE Level 1 Wales online course (English language)47587
  Online
  £0.00
  Book
  31/01/2022 - 14/02/2022 Online


  SAPERE Level 1 Wales online course (English language)46978
  Online
  £0.00
  Book
  01/02/2022 - 15/02/2022 Online


  SAPERE Level 1 Wales online course (English language)470113
  Online
  £0.00
  Book
  01/02/2022 - 15/02/2022 Online


  SAPERE Level 1 Wales online course (English language)476214
  Online
  £0.00
  Book
  03/02/2022 - 17/02/2022 Online


  SAPERE Level 1 Wales online course (English language)470815
  Online
  £0.00
  Book
  03/02/2022 - 17/02/2022 Online


  SAPERE Level 1 Wales online course (Welsh language)476614
  Online
  £0.00
  Book
  24/02/2022 - 10/03/2022 Online


  SAPERE Level 1 Wales online course (English language)496814
  Online
  £0.00
  Book
  01/03/2022 - 15/03/2022 Online


  SAPERE Level 1 Wales online course (Welsh language)472014
  Online
  £0.00
  Book
  03/03/2022 - 17/03/2022 Online


  SAPERE Level 1 Wales online course (English language)471613
  Online
  £0.00
  Book